بزرگداشت استاد دکتر رضا انزابی نژاد , 2010-05-17

عنوان : ( نگاهی به استفاده رودکی از قالب رباعی )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سنت رباعی‌سرایی و استفادة رودکی از این قالب شعری بررسی شده است‌. نگارنده ابتدا تاریخچه‌ای کوتاه از پیشینة رباعی‌سرایی به دست داده و سپس اقوالی که آغاز سرودن رباعی را به رودکی ‌نسبت می‌دهند، نقد و بررسی کرده است‌. افزون بر این‌، با بررسی محتوایی رباعیات رودکی نشان داده است که هر چند او موضوعات و مضامین گوناگونی را در رباعیات خود گنجانده است اما بیشتر آنها درونمایه‌ای تغزلی دارند. از آنجا که انگیزة اصلی شاعران در استفاده از قالب رباعی، واکنش به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزگارشان بوده است، نویسنده روی آوردن رودکی به سرودن رباعی و رویکرد او را در رباعیات برجا مانده‌اش، پاسخی به راه و رسم خشک و زاهدانة‌ تازیان ارزیابی کرده است. بنابراین می‌توان گفت که رودکی در گزینش درونمایه‌های موجود در رباعیات خود به نیاز زمانه و روزگارش نظر داشته است‌.

کلمات کلیدی

, رودکی‌, رباعی‌, سنت رباعی‌سرایی‌, کارکردهای رباعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031897,
author = {ساکت, سلمان},
title = {نگاهی به استفاده رودکی از قالب رباعی},
booktitle = {بزرگداشت استاد دکتر رضا انزابی نژاد},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رودکی‌، رباعی‌، سنت رباعی‌سرایی‌، کارکردهای رباعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به استفاده رودکی از قالب رباعی
%A ساکت, سلمان
%J بزرگداشت استاد دکتر رضا انزابی نژاد
%D 2010

[Download]