مهندسی عمران مدرس, دوره (12), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (33-45)

عنوان : ( مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار )

نویسندگان: مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , روح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای استفاده از آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) در سازه‌های بتن‌آرمه باید روابط طراحی جدیدی برای آنها ارائه شود. ایجاد پیوستگی کافی بین بتن و آرماتورهای FRP در محل وصله یکی از بحث‌های مهمی است که در طراحی سازه‌های بتن‌آرمه باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مقاله ارائه رابطه‌ای برای تعیین مقاومت پیوستگی آرماتورهای FRP وصله شده در تیرهای بتن‌آرمه است. به‌این منظور ابتدا به‌کمک نتایج آزمایش‌های بیرون‌کشیدگی سایر محققین، روابطی برای تعیین مقاومت پیوستگی موضعی و مدول تغییرمکان آرماتورهای FRP ارائه می‌شود. سپس به‌کمک نتایج آزمایش‌های وصله کششی در تیرها، رابطه‌ای برای تعیین مقاومت پیوستگی در طول وصله آرماتور FRP به‌‌دست می‌آید. این رابطه اثر پوشش بتن و آرماتور جانبی وصله را در مقاومت پیوستگی وارد می‌کند. مقایسه رابطه پیشنهادی و نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که رابطه پیشنهادی با دقت مناسبی مقاومت پیوستگی آرماتورهای FRP در نمونه‌های تیری وصله‌دار را پیش‌بینی می‌کند. این رابطه با روابط ارائه شده در سایر آیین‌نامه‌ها و مراجع نیز مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, آرماتور پلیمری مسلح الیافی FRP, آرماتور جانبی وصله, تیر بتن آرمه, مقاومت پیوستگی, وصله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031916,
author = {رخشانی مهر, مهراله and اصفهانی, محمدرضا and روح الله موسوی},
title = {مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2012},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {2476-6763},
pages = {33--45},
numpages = {12},
keywords = {آرماتور پلیمری مسلح الیافی FRP، آرماتور جانبی وصله، تیر بتن آرمه، مقاومت پیوستگی، وصله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار
%A رخشانی مهر, مهراله
%A اصفهانی, محمدرضا
%A روح الله موسوی
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2012

[Download]