همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20

عنوان : ( بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , علیرضا وسیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکالیپتوس یکی از معروفترین گیاهان دارویی است که از دیرباز اثرات ضد میکروبی و خواص دیگر آن مورد توجه بوده است. این گیاه منبع غنی از پلی فنلها و ترپنوئید هاست و ترکیب اصلی برگ آن را اکالیپتول یا سینئول(70 تا 80 درصد) می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره برگ اکالیپتوس کامالدوالنس بر میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد می باشد. بعد از عصاره گیری برگ اکالیپتوس کامالدوالنس با اتانول 96 درجه غلظت های 60 و80 (وزنی/ وزنی) به گوشت چرخ شده ماهی اضافه شد و پس از اضافه کردن میزان cfu/gr 104 × 95.3 باکتری اشرشیا کلی نمونه ها در دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفت و در زمان های 24 و 48 ساعت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که میزان باکتری ها در نمونه شاهد (فاقد عصاره برگ اکالیپتوس کامالدوالنس) از cfu/gr 105 × 3.3 باکتری اشرشیا کلی در زمان 24 ساعت به cfu/gr106 × 4.2 در زمان 48 ساعت رسید. درحالی که نمونه حاوی غلظت 60 عصاره برگ اکالیپتوس کامالدوالنس میزان باکتری اشرشیا کلی از cfu/gr104 × 2.3 در مدت 24 ساعت به صفر در 48 ساعت رسید. با افزایش غلظت عصاره به 80 درصد تاثیر ضد میکروبی عصاره برگ اکالیپتوس کامالدوالنس به طور معنی داری افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عصاره برگ اکالیپتوس کامالدوالنس به عنوان نگهدارنده های طبیعی و بیولوژیک قادر به کاهش بار میکروبی در مواد غذایی از جمله آبزیان می باشند و می توان از آن ها به عنوان مواد نگهدارنده جایگزین ویا بصورت ترکیبی با غلظت های پایین تر نگهدارنده شیمیایی در جهت کاهش بار میکروبی باکتری هایی نظیر اشرشیا کلی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, اکالیپتوس کامالدوالنس , عصاره, ماهی, اشرشیا کلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031917,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and وسیعی, علیرضا},
title = {بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس},
booktitle = {همایش ملی ابزیان بوشهر},
year = {2012},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {اکالیپتوس کامالدوالنس ، عصاره، ماهی، اشرشیا کلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A وسیعی, علیرضا
%J همایش ملی ابزیان بوشهر
%D 2012

[Download]