سی امین گردهمایی علوم زمین. تهران , 2012-02-20

عنوان : ( ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI )

نویسندگان: حامد صیاد , حسین محمدزاده , سعداله ولایتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به استفاده روز افزون از منابع آب زیرزمینی و اهمیت این منابع در تأمین آب شرب مناطق خشک مثل ایران، ارزیابی کیفی این منابع حائز اهمیت می باشد. یکی از شاخص های کیفی آب زیرزمینی، شاخص GQI می باشد که پارامترهای کیفی مختلف را بامقادیر استاندارد جهانی WHO مقایسه می کند. در این مطالعه شاخص GQI برای منابع آب های زیرزمینی محدوده مطالعاتی درگز محاسبه و با روش دیاگرام شولر مقایسه گردیده است. مقدار شاخص GQIدر منطقه درگز بین 66 تا 86 درصد تغییر می کند ، که نشان دهنده متوسط تا خوب بودن کیفیت آب های زیرزمینی محدوده درگز از نظر استاندارد آب آشامیدنی می باشد. ولی در رده بندی نمونه ها به روش شولر، نمونه ها در رده های کاملاٌ نامطبوع تا خوب قرار می گیرند .

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, شاخص GQI, دیاگرام شولر, WHO, درگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031933,
author = {صیاد, حامد and محمدزاده, حسین and ولایتی, سعداله},
title = {ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI},
booktitle = {سی امین گردهمایی علوم زمین. تهران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، شاخص GQI، دیاگرام شولر، WHO، درگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI
%A صیاد, حامد
%A محمدزاده, حسین
%A ولایتی, سعداله
%J سی امین گردهمایی علوم زمین. تهران
%D 2012

[Download]