جریان و آلودگی منابع آب , 2012-05-23

عنوان : ( ارزیابی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی فارسان- جونقان )

نویسندگان: محسن افروزی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یون نیترات یکی از شایع ترین و عمده ترین آلاینده های منابع آبی است که از فعالیتهای کشاورزی (کودهای ازته) و فاضلاب های خانگی ناشی می شود. در ایـن مقالـه با استفاده از داده های غلطت نیترات اندازه گیری شده در طی سالهای 1387 تا1390، آلودگی نیترات در دشت فارسان- جونقان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که غلظت نیترات در آب زیرزمینی دشت از میانگین 18 میلی گرم در لیتر سال 1387 به 23 میلی گرم در لیتر در سال 1390 افزایش پیدا کرده است. نقشه توزیع مکانی غلطت نیترات نشان می دهد که در بخشهای جنوب شرقی و شمال غربی آبخوان غلظت نیترات پایین تر بوده، اما در قسمتهای مرکزی و اطراف شهر فارسان مقدار آن بالاتر از حد استاندارد برای شرب (45 میلی گرم بر لیتر) می باشد. مقایسه نقشه پراکندگی غلظت نیترات آبخوان با عمق آب زیرزمینی نشان می دهد که در مناطق کم عمق آبخوان غلظت نیترات بیشتر است. همچنین افزایش مقدار تغذیه آبخوان، افزایش غلظت نیترات آب زیرزمینی را در پی دارد. مقایسه غلظت نیترات در کاربری مختلف اراضی دشت نشان که بالاترین میانگین غلظت نیترات (5/33 میلی گرم بر لیتر) مربوط به کاربری کشاورزی می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی نیترات , ‌آبخوان فارسان, جونقان , کاربری اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031935,
author = {افروزی, محسن and محمدزاده, حسین},
title = {ارزیابی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی فارسان- جونقان},
booktitle = {جریان و آلودگی منابع آب},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی نیترات - ‌آبخوان فارسان- جونقان - کاربری اراضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی فارسان- جونقان
%A افروزی, محسن
%A محمدزاده, حسین
%J جریان و آلودگی منابع آب
%D 2012

[Download]