Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (20), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (593-606)

عنوان : ( بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان )

نویسندگان: فرشته رنجبرمقدم , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخنمون گسترده ی سنگ های دگرگونی در منطقه ی قنداب واقع در شرق فریمان حاوی آندالوزیت شیست هایی است که در این پژوهش پتانسیل آنها به عنوان ذخیره ی معدنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور پس از بررسی های مقدماتی شامل سنگ نگاری و ژئوشیمی و آزمایش های فرآوری مشتمل بر جدایش گرانشی و مغناطیسی با هدف بررسی قابلیت تولید آندالوزیت مورد مصرف در صنایع نسوز اقدام شد. بررسی های کانی‌شناسی شامل تهیه و بررسی مقاطع نازک و آزمایش پراش پرتو ایکس (XRD) بوده و برای شناسایی عناصر همراه، تجزیه ی شیمیایی نمونه به روش XRF صورت گرفته است. نتایج بررسی های فرآوری نشان می‌دهد که با استفاده از جداکننده‌های مغناطیسی خشک با شدت بالا و جدایش گرانشی به روش آبگون سنگینی، می‌توان محصولی با 55 درصد اکسید آلومینیوم، 5/1 درصد اکسید آهن، 42 درصد اکسید سیلیسیوم و کمتر از 5/0 درصد اکسیدهای پتاسیم و سدیم تهیه کرد که قابل مقایسه با استانداردهای جهانی و قابل عرضه در بازار آندالوزیت است.

کلمات کلیدی

فریمان؛ آندالوزیت؛ فراوری؛ جدایش گرانشی؛ جدایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031942,
author = {رنجبرمقدم, فرشته and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان},
journal = {Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2012},
volume = {20},
number = {3},
month = {December},
issn = {1726-3689},
pages = {593--606},
numpages = {13},
keywords = {فریمان؛ آندالوزیت؛ فراوری؛ جدایش گرانشی؛ جدایش مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان
%A رنجبرمقدم, فرشته
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%@ 1726-3689
%D 2012

[Download]