دانش و توسعه, دوره (15), شماره (24), سال (2008-10) , صفحات (205-238)

عنوان : ( بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده )

نویسندگان: احمدمدرس , محمدرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به این موضوع می‌پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سود می‌انجامد و می تواند پایداری سود و رابطة سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تأثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می-توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

کلمات کلیدی

, اجزای سود, مجموع اقلام تعهدی, جریان های نقدی عملیاتی, کیفیت سود, پایداری سود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031943,
author = {احمدمدرس and عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {24},
month = {October},
issn = {2008-1456},
pages = {205--238},
numpages = {33},
keywords = {اجزای سود، مجموع اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی،کیفیت سود، پایداری سود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده
%A احمدمدرس
%A عباس زاده, محمدرضا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]