اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (19), شماره (4), سال (2012-12) , صفحات (114-155)

عنوان : ( بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , فرزانه احمدیان یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به بررسی رابطه تراز تجاری غیر نفتی ایران و متغیرهای نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه طی دوره 1344-1386 پرداخته می-شود. به منظور تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در بلندمدت کلیه متغیرها به جز متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی آلمان از لحاظ آماری دارای اثر معنی داری بر تراز تجاری غیر نفتی ایران می باشند و این معنی داری منطبق بر مبانی تجارت بین الملل است. برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون نیز انجام شده است. به منظور بررسی همگرایی متغیرهای درون زای هر معادله، آزمون همگرایی یوهانسن- جوسلیوس و به منظور بررسی علیت میان متغیرها، آزمون های علیت بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری به کار برده شده اند. در این تحقیق ثبات ضرایب تخمینی معادلات تراز تجاری دوجانبه ایران با استفاده از آزمون های CUSUME و CUSUMSQ بررسی شده اند و برای بررسی وجود پدیده منحنی جی در هر کدام از معادلات طراحی شده از آزمون-های GIRF استفاده شده است

کلمات کلیدی

, نرخ ارز حقیقی, تراز تجاری غیر نفتی, الگوی ARDL, منحنی جی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031949,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and احمدیان یزدی, فرزانه},
title = {بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2012},
volume = {19},
number = {4},
month = {December},
issn = {2251-7790},
pages = {114--155},
numpages = {41},
keywords = {نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیر نفتی، الگوی ARDL، منحنی جی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A احمدیان یزدی, فرزانه
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2012

[Download]