مواد نوین, دوره (3), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (25-38)

عنوان : ( بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاری )

نویسندگان: مسعود گلستانی پور , مینو توکلی , سیدمجتبی زبرجد , ابوالفضل باباخانی , بهروز نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنلهای ساندویچی متشکل از هسته فوم آلومینیومی و صفحات آلومینیومی، ساختارهایی با قابلیت بالای جذب انرژی می باشند. در این پژوهش، آزمون سوراخکاری جهت بررسی انرژی جذب شده، بر روی نمونههای گوناگون پنل ساندویچی انجام گرفت. در این آزمایش ها، تاثیر پارامترهای گوناگون از جمله ضخامت فوم و صفحات بر مقدار انرژی جذب شده، جدا شدن صفحه پشتی از فوم، نیروی مسطح و انحنا (کرنش) ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که با افزایش ضخامت صفحات، انرژی جذب شده، نیروی مسطح، میزان جدایش و کرنش ایجاد شده در صفحه پشتی افزایش مییابد. با افزایش ضخامت هسته فومی نیز مقدار انرژی جذب شده و نیروی مسطح افزایش مییابد، اما میزان جدایش و کرنش ایجاد شده در صفحه پشتی به سبب جذب بی شتر انرژی به وسیله هسته فومی، کاهش مییابد

کلمات کلیدی

, پنل ساندویچی, فوم آلومینیومی, سوراخ کاری, انرژی جذب شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031956,
author = {گلستانی پور, مسعود and توکلی, مینو and زبرجد, سیدمجتبی and باباخانی, ابوالفضل and بهروز نادری},
title = {بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاری},
journal = {مواد نوین},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-5946},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {پنل ساندویچی، فوم آلومینیومی، سوراخ کاری، انرژی جذب شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاری
%A گلستانی پور, مسعود
%A توکلی, مینو
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A باباخانی, ابوالفضل
%A بهروز نادری
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2013

[Download]