یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2012-02-21

عنوان : ( حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه )

نویسندگان: علیرضا سهیلی , بی بی نوشین داودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این، مقاله حل یکنمونه مدل جریان ترافیککلان نگر 1 به روشحجم متناهی و حرکت شبکه می باشد. این مدل بر اساساثر متقابل هر وسیله نقلیه به وسیله های نقلیه جلوی آن ( قانون نگاه به جلو) بیان می شود و می تواند به صورت یکمعادله قانون بقای یکبعدی، مدل شود. در این مقاله، ابتدا این می باشد گسسته سازی Godunov مدل را به روشمرکزی غیر نوسانی که زیر مجموعه ای از روشهای می کنیم، پساز محاسبه جواب در یکگام زمانی مشخصبا استفاده از روشتفاضلات متناهی معادله حرکت شبکه را گسسته کرده و نقاط گسسته سازی را در آن گام زمانی به دست می آوریم و سپس جواب معادله فیزیکی را در نقاط جدید شبکه درونیابی می کنیم. نتایج عددی و حل مدل، پدیده های چگالی، راه بندان، و شوک ترافیکی را به خوبی نشان می دهد. از این backward ترافیکی از جمله موج مدل می توان در چراغ های راهنمایی هوشمند استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, جریان ترافیک, مدل کلان نگر, روش حجم متناهی, روش حرکت شبکه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031957,
author = {سهیلی, علیرضا and داودی, بی بی نوشین},
title = {حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {جریان ترافیک، مدل کلان نگر، روش حجم متناهی، روش حرکت شبکه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه
%A سهیلی, علیرضا
%A داودی, بی بی نوشین
%J یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2012

[Download]