جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (29-53)

عنوان : ( باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده وقوع سیلاب های شدید یکیاز مهمترین مخاطرات هیدرو - ژئومورفیک حوضه های آبریز منتهی به دریای خزر است که طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است. رودخانه سه - هزار که از یخچالهای درهای تختسلیمان سرچشمه می گیرد، طی ده سال اخیر و خصوصا در تابستانها بشدت سیلابی شده و بسیاری از کارشناسان محلی علت وقوع سیلاب ها را به تشدید ذوب یخچالی نسبت می دهند. برای بررسی بهتر موضوع ، دادههای طولانی تری از سیلاب مورد نیاز است که در این مقاله با استفاده از دندروژئومورفولوژی به بازسازی این تقویم پرداخته شده است. دندروژئومورفولوژی یا ژئومورفولوژی درختی از تغییرات به وجود آمده در ساختار و حلقههای رشد درختان برای بازساز ی زمان و نحوه عملکرد فرایندها ی ژئومورفیک استفاده میکند. برای نیل به اهداف مقاله پس از بررسی اولیه میدانی منطقه و تعیین محدوده مطالعاتی، نقشه ژئومورفولوژی بستر تهیه شد و طی عملیات میدانی تفص یلی نمونه - برداریهای لازم از تنه و ریشه درختان انتخابی در قالب مقاطع عرض ی و گوه ها صورت گرفت. بر اساس نوع تغییرات و واکنش تنه و ریشه درختان به فرایند س یلاب، زم ان وقوع سیلاب های بزرگ مشخص و دبی آنها به طور تقریبی برآورد گردید. نتا یج مطالعه وقوع 6 سیلاب بزرگ مربوط به قبل از تار یخ تأس یس ایستگاه ( 1380 ) را نشان می دهد . در دوره مطالعه هر چه به زمان حاضر نزدیکتر میشویم، فاصله تکرار سیلاب ها کوتاهتر شده و اثر آنها بر ژئومورفولوژی و اکولوژی منطقه شدیدتر شده است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: دندروژئومورفولوژی, سیلاب غلیظ, سیلاب قدیمی, رودخانه سه هزار, حلقهها ی رشد درخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031962,
author = {حسین زاده, سیدرضا and مهناز جهادی طرقی},
title = {باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {29--53},
numpages = {24},
keywords = {کلید واژه ها: دندروژئومورفولوژی، سیلاب غلیظ، سیلاب قدیمی، رودخانه سه هزار، حلقهها ی رشد درخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی
%A حسین زاده, سیدرضا
%A مهناز جهادی طرقی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2012

[Download]