مشاوره شغلی و سازمانی, دوره (4), شماره (12), سال (2012-12) , صفحات (66-78)

عنوان : ( رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی )

نویسندگان: مژگان معمارباشی اول , راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: از آنجا که منابع انسانی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان به شمار می رود، بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع که می تواند بر عملکرد شغلی آنها موثر باشند، از اهمیت روز افزونی برخوردارند. احساس انسجام و عزت نفس دو مورد از این عواملند. احساس انسجام سازه شخصیتی است که افراد زندگی خود را قابل فهم ، مدیریت و معنادار دریابند و عزت نفس، قضاوتی است که فرد نسبت به ارزش خود دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی و نیز پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به احساس انسجام و عزت نفس می باشد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان کارخانه ی ایران خودروی بینالود (192=N ) بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد شامل 123 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها ، شامل پرسشنامه تجدیدنظرشده احساس انسجام فلسنبرگ، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین احساس انسجام و عملکرد شغلی (آزمون یک دامنه، 0005/0>p، 123=n، 529/0=r) عزت نفس و عملکرد شغلی (آزمون یک دامنه ، 0005/0>p، 123 =n، 524/0=r) و احساس انسجام و عملکرد شغلی (آزمون یک دامنه ، 0005/0>p، 123 =n، 551/0=r)همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که متغیرهای احساس انسجام و عزت نفس پیش بینی کننده های معناداری برای عملکرد شغلی (347/0= مجذور آر تنظیم شده، 0005/0>p و 425/33=120،2F) هستند که احساس انسجام با 345/0= β و عزت نفس با 334/0= β واریانس ها را تبیین می کنند. بحث و نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش ، احساس انسجام و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی دارند و جهت همبستگی ها گویای آن است که با افزایش میزان احساس انسجام و عزت نفس، میزان عملکرد شغلی در بین کارکنان کارخانه ایران خودرو بینالود افزایش می یابد. همچنین این دو متغییر پیش بینی کننده های عملکرد شغلی باشندکه از این میزان سهم احساس انسجام در پیش بینی عملکرد شغلی اندکی بیشتر است. از آنجایی که پژوهشهای معدودی در این زمینه انجام شده است، پیشنهاد می شود که متغییر های مذکور در جوامع شغلی دیگر مورد پژوهش قرار گیرد تا یافته های پژوهش با اعتبار بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، همچنین پیشنهاد می شود راه کارهایی برای بهبود سازه های شخصیتی فوق در محیط کار نیز انجام پذیرد

کلمات کلیدی

, احساس انسجام, عزت نفس, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031963,
author = {معمارباشی اول, مژگان and صبری نظرزاده, راشین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی},
journal = {مشاوره شغلی و سازمانی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {12},
month = {December},
issn = {2008-1626},
pages = {66--78},
numpages = {12},
keywords = {احساس انسجام، عزت نفس، عملکرد شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی
%A معمارباشی اول, مژگان
%A صبری نظرزاده, راشین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J مشاوره شغلی و سازمانی
%@ 2008-1626
%D 2012

[Download]