فقه و اصول, دوره (44), شماره (90), سال (2012-12) , صفحات (101-125)

عنوان : ( نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد )

نویسندگان: حسین صابری , مریم صفائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می‌کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه‌ی افساد، نظریه‌ی عدم سرایت فساد و نظریه‌ی تفصیل. طرفداران نظریه‌ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می‌شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ‌عنه تلقی می‌کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می‌باشند. در مقاله‌ی پیش‌رو، از این سخن به میان می‌آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی‌شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی‌عنه می‌کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف‌ها باشد، می‌توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.

کلمات کلیدی

, شرط فاسد, شرط باطل, شرط منافی عقد, شرط مجهول, بطلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031964,
author = {صابری, حسین and صفائی, مریم},
title = {نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {44},
number = {90},
month = {December},
issn = {2008-9139},
pages = {101--125},
numpages = {24},
keywords = {شرط فاسد، شرط باطل، شرط منافی عقد، شرط مجهول، بطلان عقد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد
%A صابری, حسین
%A صفائی, مریم
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]