اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی , 2012-09-25

عنوان : ( بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , سیدمهدی مصطفوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کسب و کارهای حاصل از فرآیند کارآفرینی که اغلب کسب و کارهای کوچک و خانگی می باشند ابزار توسعه اقتصادی بوده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا می کنند. به عنوان نمونه بیش از 90 درصد کل صادرکنندگان کشورهای پیشرفته مربوط به این حوزه کسب و کار می باشد. هدف از ارایه این مقاله بررسی نقش کسب و کار های خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی می باشد. روش تحقیق اسنادی تحلیلی بوده و با بهره گیری از مبانی نظری و همچنین تعالیم اسلامی و فرهنگ رضوی و احادیث مرتبط سعی در تبیین موضوع خواهد شد. نتایج نشان دهنده اهمیت موضوع از دیدگاه اسلام بوده و تاکید بر ایجاد کسب و کار و روزی حلال به جای فرهنگ کمک بلاعوض، از دست آوردهای مهم این تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی

, کسب و کار, کسب و کار خانگی, آسیب های اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031967,
author = {مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا and مصطفوی, سیدمهدی},
title = {بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی},
booktitle = {اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کسب و کار، کسب و کار خانگی، آسیب های اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%A مصطفوی, سیدمهدی
%J اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی
%D 2012

[Download]