پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (4), شماره (7), سال (2012-9) , صفحات (133-154)

عنوان : ( تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: علی شیرازی , الهام خداوردیان , محمد نعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‎های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان‎ها داشته‎اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. هدف از این تحقیق که در شرکت گاز استان خراسان شمالی انجام گرفته است، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز چنین رفتارهایی می باشد. رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش، و اعتماد سازمانی بوسیله پرسشنامه الونن و همکارانش، سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 94 کارمند اداری شرکت گاز می باشد و از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمام ابعاد متغیر مستقل و وابسته بود. و نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که از بین ابعاد مختلف اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی بیشترین سهم را در تبیین تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دارد. نهایتاً، آزمون میانگین یک جامعه نشان داد تمام ابعاد اعتماد سازمانی، همچنین تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در این شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, رفتار شهروندی سازمانی, اعتماد سازمانی, اعتماد افقی, اعتماد عمودی, اعتماد نهادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031994,
author = {شیرازی, علی and خداوردیان, الهام and محمد نعیمی},
title = {تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2012},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {2383-4064},
pages = {133--154},
numpages = {21},
keywords = {رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد سازمانی، اعتماد افقی، اعتماد عمودی، اعتماد نهادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)
%A شیرازی, علی
%A خداوردیان, الهام
%A محمد نعیمی
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2012

[Download]