راهبردهای بازرگانی, دوره (19), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (121-134)

عنوان : ( تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی( )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حبیب اله دعائی , مسعود علیزاده بقال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای امروز ما جهانی دانش مدار، پیچیده، نامطمئن و به شدت رقابتی می باشد. این موارد ایجاب می کنند که فرهنگ سازمانی و محیط به خوبی شناخته شوند تا سازمانها بتوانند با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابت باقی بمانند. در این تحقیق رابطه تعاملی بین استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور یک مدل مفهومی ارائه شده و چهار فرضیه تنظیم گردیده است. برای آزمون فرضیات سه پرسشنامه تحت عنوان پرسشنامه استراتژی های چهارگانه مایلز و اسنو، پرسشنامه فرهنگ سازمانی سازنده و تابع – تدافعی و پرسشنامه محیط پویا و پایدار، مدنظر قرار گرفته است. سپس کلیه سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی طوس به عنوان جامعه آماری این تحقیق لحاظ شده اند و واحد آماری، مدیران ارشد این سازمانها می باشند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و آزمون استقلال کای دو صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان دادند که در محیط پویا، سازمانهایی که دارای فرهنگ سازنده هستند، از رویکرد استراتژیک آینده نگر تبعیت می کنند و سازمانهایی که دارای فرهنگ تابع – تدافعی هستند از رویکرد استراتژیک تحلیل گر پیروی می کنند. همچنین در محیط پایدار، سازمانهایی که دارای فرهنگ سازنده هستند از رویکرد استراتژیک تدافعی تبعیت می کنند و سازمانهایی که دارای فرهنگ تابع – تدافعی هستند از رویکرد استراتژیک انفعالی پیروی می کنند.

کلمات کلیدی

, استراتژی, فرهنگ سازمانی, محیط, مدل تعاملی, صنایع کوچک و متوسط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032002,
author = {رحیم نیا , فریبرز and دعائی, حبیب اله and علیزاده بقال, مسعود},
title = {تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی(},
journal = {راهبردهای بازرگانی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-220x},
pages = {121--134},
numpages = {13},
keywords = {استراتژی، فرهنگ سازمانی، محیط، مدل تعاملی، صنایع کوچک و متوسط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی(
%A رحیم نیا , فریبرز
%A دعائی, حبیب اله
%A علیزاده بقال, مسعود
%J راهبردهای بازرگانی
%@ 2345-220x
%D 2012

[Download]