علوم آماری ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (23-39)

عنوان : ( بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار )

نویسندگان: الهام زمان زاده , جعفر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار، شیوه ساختن فواصل اطمینان برای چند ک های جامعه براساس آماره های ترتیبی حاصل از نمونه گیری مجموعه رتبه دار، ارائه می شود. چون ضریب اطمینان حاصل یک تابع پله ای است، امکان رسیدن به ضریب اطمینان دقیق را مشکل می سازد. برای این منظور روش جدیدی مطرح می کنیم و نشان خواهیم داد که با استفاده از آن می توان فاصله اطمینان بهینه را دست آورد. در نهایت نتایج بدست آمده را با سایر روش ها مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی

, آماره های ترتیبی, ضریب اطمینان, چندک, نمونه گیری مجموعه رتبه دار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032009,
author = {زمان زاده, الهام and احمدی, جعفر},
title = {بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {23--39},
numpages = {16},
keywords = {آماره های ترتیبی، ضریب اطمینان، چندک، نمونه گیری مجموعه رتبه دار،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار
%A زمان زاده, الهام
%A احمدی, جعفر
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2011

[Download]