پژوهش های فرسایش محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (69-86)

عنوان : ( واکنش سیستم‌های رودخانه‌ای به وقایع سیلابی بزرگ )

نویسندگان: مهناز جهادی طرقی , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سیلاب سال 1380 حوضه رودخانه مادرسو در جنوبشرق دریای خزر یکی از شدیدترین و مهم‌ترین سیلابهای مؤثر بر چشم‌انداز طبیعی داخل کشور در دهه اخیر بوده است. در مقالۀ حاضر از روش های تحقیق توصیفی- تحلیلی، تاریخی و علّی استفاده شده، ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، عکس های هوایی قبل از سیلاب ، تصاویر ماهواره ای IRS وQuick Bird بعد از سیلاب ، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی محدوده، اندازه گیری های به دست آمده از میدان بوسیلهGPS و تصویرهای برداشته شده، و معادلات هیدرولیکی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در اثنای این سیلاب، میزان توان و سرعت جریان در تمام آبراهه‌های فرعی و سراسر کانال اصلی بیش از میزان توان بحرانی و سرعت لازم برای غلبه بر تنش برشی بستر بوده و به همین دلیل قادر بوده حجم زیادی از رسوبات درشت دانه را با خود حمل و موجب شکل‌زایی وسیعی از جمله تعریض و تعمیق قابل توجه کانال اصلی، تغییر مقاطع عرضی کانال ‌های فرعی، تغییر در الگوی کانال‌ها و خلق چشم‌اندازهای تراکمی جدید مانند مخروط‌های افکنه‌ گردد. تغییرات ناشی از سیلاب مرداد ماه سال 1380 نیز باعث عملکرد شدیدتر سیلابهای بعدی یعنی سیلابهای مرداد ماه سالهای 1381 و 1384 حوضه (علیرغم دبی کمترآنها) و برجا گذاشتن آثار ژئومورفیک شدیدتر شده است.

کلمات کلیدی

, سیلابهای بزرگ, اثرات ژئومورفیکی, واکنش سیستمهای رودخانه ای, ناپایداری ژئومورفیکی, رودخانه مادرسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032012,
author = {مهناز جهادی طرقی and حسین زاده, سیدرضا},
title = {واکنش سیستم‌های رودخانه‌ای به وقایع سیلابی بزرگ},
journal = {پژوهش های فرسایش محیطی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-7812},
pages = {69--86},
numpages = {17},
keywords = {سیلابهای بزرگ، اثرات ژئومورفیکی، واکنش سیستمهای رودخانه ای، ناپایداری ژئومورفیکی، رودخانه مادرسو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش سیستم‌های رودخانه‌ای به وقایع سیلابی بزرگ
%A مهناز جهادی طرقی
%A حسین زاده, سیدرضا
%J پژوهش های فرسایش محیطی
%@ ۲۲۵۱-7812
%D 2012

[Download]