مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (19-27)

عنوان : ( توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین )

نویسندگان: جعفر عبادی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: کنترل تولید متناسب با تغییرات بار از مهمترین وظایف سیستم های قدرت بمنظور بهره برداری ایمن از واحد های نیروگاهی می باشد. به همین دلیل سیستم کنترل بار- فرکانس در واحدهای نیروگاهی یکی از مهمترین بخش های نیروگاه محسوب می گردد. این سیستم تحت عنوان سیستم کنترل اتوماتیک بار فرکانس شناخته می شود. در موضوعات تحقیقاتی مربوط به رفتار مکانیکی توربین ژنراتور مانند نوسانات فرکانس کم این حلقه یکی از ارکان مهم مدل استفاده شده می باشد. در مدلسازی مرسوم برای این سیستم کنترل، تغییرات توان توربین فقط بستگی به عملکرد گاورنر، نقطه تنظیم توربین دارد و به سایر متغیرهایی که ممکن است در میزان توان خروجی توربین نقش داشته باشند، کمتر توجه شده است. این مسئله می تواند سبب بروز تناقض در عملکرد توربین ها در مقایسه با نتایج مدلسازی گردد. در این مقاله ضمن در نظر گرفتن عملکرد توربین ها در شرایط کارکرد مختلف، با معرفی یک پارامتر تعیین کننده ( سرعت محور )، مدل کامل تری برای حلقه کنترل بار فرکانس واحدهای نیروگاهی معرفی گردیده است. نتایج شبیه سازی با نتایج واقعی در یک مدل کوچک که بصورت آزمایشگاهی پیاده سازی گردیده است مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, کنترل فرکانس, حلقه کنترل بار-فرکانس (ALFC) , نوسانات فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032026,
author = {عبادی, جعفر and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and پریز, ناصر},
title = {توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-7152},
pages = {19--27},
numpages = {8},
keywords = {کنترل فرکانس، حلقه کنترل بار-فرکانس (ALFC) ، نوسانات فرکانس پایین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین
%A عبادی, جعفر
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A پریز, ناصر
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2013

[Download]