مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (37-58)

عنوان : ( تاثیر ترجمه های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی )

نویسندگان: علی خزاعی فرید , مسلم فتح اللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسندگان تاثیر ترجمه های مدرن بر هنجار سبکی طول جمله رات در رمان فارسی مورد بررسی قرار میدهند. برای این منظور سه رمان کلاسیک و سه رمان مدرن معاصر و سه رمان انگلیسی را به همراه ترجمه آنها بررسی کرده اند.

کلمات کلیدی

, رمان کلاسیک, رمان مدرن, ترجمه, افزایش طول جمله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032043,
author = {خزاعی فرید, علی and فتح اللهی, مسلم},
title = {تاثیر ترجمه های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {42},
number = {3},
month = {March},
issn = {2383-2878},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {رمان کلاسیک، رمان مدرن، ترجمه، افزایش طول جمله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ترجمه های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی
%A خزاعی فرید, علی
%A فتح اللهی, مسلم
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2011

[Download]