ششمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جتوبی تاقدیس ماله کوه (جنوب باختری لرستان) )

نویسندگان: آرزو فتحی میر , محمد وحیدی نیا , حسن امیری بختیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس ماله کوه مورد بررسی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش شامل 149 متر سنگ آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و میان لایه های نازک مارنی می باشد.برای این مطالعه بیش از 109 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مطالعات پتروگرافی ، ریزرخساره ای و محتویات فسیلی تعداد 12ریزرخساره مشخص گردید. مدل پیشنهادی شامل محیط های سوپراتایدال، اینترتایدال، لاگون، سد و دریای باز می باشد. بیشترین ضخامت سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه در رمپ داخلی نهشته شده است. بر اساس میکروفاسیس های شناسایی شده، فقدان رسوبات دوباره جابجا شده و عدم وجود رخساره های ریزشی و لغزشی، مدل رسوبگذاری سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه یک پلاتفرم کربناته کم عمق با شیب ملایم پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, میکروفاسیس, محیط رسوبی, سازند آسماری, ماله کوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032045,
author = {فتحی میر, آرزو and وحیدی نیا, محمد and حسن امیری بختیار},
title = {میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جتوبی تاقدیس ماله کوه (جنوب باختری لرستان)},
booktitle = {ششمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {میکروفاسیس، محیط رسوبی، سازند آسماری، ماله کوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جتوبی تاقدیس ماله کوه (جنوب باختری لرستان)
%A فتحی میر, آرزو
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسن امیری بختیار
%J ششمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]