زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (1373-1386)

عنوان : ( ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , محمد رضا نیکودل , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد، نشست زمین، خاک دستی، خیابان اندیشه

کلمات کلیدی

, شهر مشهد, نشست زمین, خاک دستی, خیابان اندیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032059,
author = {حافظی مقدس, ناصر and محمد رضا نیکودل and قزی, اعظم},
title = {ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-6837},
pages = {1373--1386},
numpages = {13},
keywords = {شهر مشهد، نشست زمین، خاک دستی، خیابان اندیشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A محمد رضا نیکودل
%A قزی, اعظم
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2012

[Download]