علوم و فناوری اطلاعات, دوره (21), شماره (3), سال (2006-4) , صفحات (103-124)

عنوان : ( رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر رویکردهای مدیریتی حفاظت دیجیتال مختصراً بیان شده است. ویژگی اشیای دیجیتال، ضرورت حفاظت از منابع دیجیتال، مراکز مسئول، مسائل حقوقی و مالی و راه کارهای فنی موجود همانند مهاجرت و شبیه سازی مورد بحث قرار گرفته است. ضرورت به کارگیری ابرداده های حفاظتی به عنوان بخشی از آرشیو دیجیتال به منظور پشتیبانی از راه کارهای فنی حفاظت دیجیتال، از دیگر موارد مورد تاکید است.

کلمات کلیدی

, آرشیو دیجیتال, ابرداده حفاظتی, حفاظت دیجیتال, رویکردهای مدیریتی, شبیه سازی, مهاجرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032086,
author = {شریف, عاطفه},
title = {رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2006},
volume = {21},
number = {3},
month = {April},
issn = {1735-5206},
pages = {103--124},
numpages = {21},
keywords = {آرشیو دیجیتال، ابرداده حفاظتی، حفاظت دیجیتال، رویکردهای مدیریتی، شبیه سازی، مهاجرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات
%A شریف, عاطفه
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2006

[Download]