اطلاع شناسی, دوره (4), شماره (13), سال (2006-4) , صفحات (65-84)

عنوان : ( شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تمرکز اصلی بر هستی شناسی ها به عنوان ابزار بازنمون دانش در نظامهای اطلاعاتی دانش محور است. مفهوم، مزایای هستی شناسی ها در مقابل نظامهای سنتی و لزوم یکپارچه سازی هستی شناسی ها در جهت تحقق وب معنایی از طریق زبانهای بازنمون هستی شناسی بیان شده است. ساختار روابط معنایی مجاز در شبکه مفهومی مدل سازی شده در هستی شناسی ها با تمرکز بر زبان هستی شناسی وبOWL و مقایسه ای اجمالی میان این روابط و روابط معنایی در اصطلاحنامه ها از دیگر مطالبی است که مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, روابط معنایی, زبان هستی شناسی وب, زبان های بازنمون هستی شناسی, نظامهای بازنمون دانش, وب معنایی , هستی شناسی وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032087,
author = {شریف, عاطفه},
title = {شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2006},
volume = {4},
number = {13},
month = {April},
issn = {1735-0662},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {روابط معنایی، زبان هستی شناسی وب، زبان های بازنمون هستی شناسی، نظامهای بازنمون دانش، وب معنایی ، هستی شناسی وب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب
%A شریف, عاطفه
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2006

[Download]