پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (8), شماره (3), سال (2008-3) , صفحات (131-148)

عنوان : ( وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک )

نویسندگان: اسداله آزاد , عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ب معنایی در صدد گسترش زبان هایی است که اطلاعات را ماشین فهم و پردازش را خودکار سازد. برقراری ارتباط میان رایانه به واسطه بازنمون رسمی دانش در مدل های مفهومی – از طریق هستی شناسی ها- و توانمندسازی قدرت استدلال – از طریق قواعد استنتاج- امکان پذیر است. از سویی زبان نقش مهمی در برقراری ارتباط، و سیبرنتیک علم کنترل و ارتباط در ماشین و انسان است. این مقاله می کوشد تا ضمن توصیف وب معنایی و نقش هستی شناسی ها در بازنمون رسمی دانش، پیوند میان وب معنایی و سیبرنتیک را آشکار سازد. توانایی خود سازماندهی و استنتاج هوشمند و خودکار در وب معنایی با تاکید بر مدل سازی مفهومی مورد اشاره قرار گرفته است. رویکرد معرفت شناختی سازندگرایی از دیگر مباحث مطرح شده در ارتباط با سیبرنتیک دوم و شبکه های معنایی است.

کلمات کلیدی

, سیبرنتیک, وب معنایی, هستی شناسی, مدل سازی مفهومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032089,
author = {آزاد, اسداله and شریف, عاطفه},
title = {وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2008},
volume = {8},
number = {3},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {131--148},
numpages = {17},
keywords = {سیبرنتیک، وب معنایی، هستی شناسی، مدل سازی مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک
%A آزاد, اسداله
%A شریف, عاطفه
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2008

[Download]