مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (19-38)

عنوان : ( تک صدایی در ترجمه دن کیشوت )

نویسندگان: علی خزاعی فرید , مازیار فریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقا له پس از بررسی پاره ای از ویژگیهای زبانی به طرح این مساله پرداخته ایم که در ترجمه قاضی تا چه حد پرسپکتیویسم زبانی ،چند صدایی رعایت شده است

کلمات کلیدی

, دن کیشوت, پرسپکتیویسم زبانی , چند صدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032098,
author = {خزاعی فرید, علی and فریدی, مازیار},
title = {تک صدایی در ترجمه دن کیشوت},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2010},
volume = {42},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-2878},
pages = {19--38},
numpages = {19},
keywords = {دن کیشوت، پرسپکتیویسم زبانی ،چند صدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تک صدایی در ترجمه دن کیشوت
%A خزاعی فرید, علی
%A فریدی, مازیار
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2010

[Download]