نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20

عنوان : ( ارائه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی )

نویسندگان: نسرین علی اکبریان , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به دنبال برنامه ریزی دفاع از تسهیلات سلسله مراتبی در مواقعی است که خطر حملات تروریستی یا تخریب ناشی از جنگ برای آنها وجود دارد. هدف مدافع، تقویت کردن تعداد محدودی از تسهیلات هر سطح است تا تاثیر بدترین حمله به تسهیلات تقویت نشده را حداقل کند. فرض می‏شود که مهاجم با قطعیت، از مکان تسهیلات تقویت نشده مطلع است و برنامه حمله خود را به گونه‏ای ترتیب ‏می دهد که هزینه مدافع را پس از حمله حداکثر کند. چنانچه هر کدام از تسهیلات در هر سطحی خراب شوند، مشتریان آنها مجددا به نزدیک‏ترین تسهیلاتی که بتوانند خدمت مورد نیاز را فراهم کنند، تخصیص می‏یابند. این مسأله به صورت یک مدل برنامه‏ریزی دو سطحی مدلسازی می‏شود که در آن، مدافع به دنبال تسهیلاتی است که با تقویتشان، هزینه های ناشی از حمله به تسهیلات تقویت نشده در بدترین حالت، کمینه شود. بدترین حالت حمله و تخریب تسهیلات، در مسأله مهاجم مدل می‏شود. برای حل مدل از روش شمارش کامل استفاده می‏شود که تمام ترکیبات ممکن از تقویت تسهیلات را در نظر می‏گیرد. مسأله مهاجم نیز به صورت بهینه از طریق CPLEX حل می شود. در انتها این مدل برای یک مثال عددی به کار برده می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی دو سطحی, مکانیابی تسهیلات سلسله مراتبی, برنامه ریزی دفاع, حمله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032105,
author = {علی اکبریان, نسرین and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارائه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی دو سطحی، مکانیابی تسهیلات سلسله مراتبی، برنامه ریزی دفاع، حمله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی
%A علی اکبریان, نسرین
%A دهقانیان, فرزاد
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2013

[Download]