پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین , 2012-12-16

عنوان : ( طراحی شبکه لجستیک معکوس در محیط توسعه پایدار با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای و تابع مطلوبیت )

نویسندگان: حمیدرضا ولیدی , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی چندهدفه عدد صحیح مختلط برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه می شود. اهداف طراحی چنین شبکه ای متناسب با اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته شده اند. توسعه پایدار، نوعی از توسعه است که هر سه هدف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را با هم در نظر می گیرد. بر این اساس این مقاله به طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می پردازد. برای کمی سازی اثرات زیست محیطی از شاخص Eco-indicator 99 و برای کمی سازی اثرات اجتماعی از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای حل مسئله چندهدفه برای هر یک از توابع هدف تابع مطلوبیت تعریف شده و مدل با استفاده تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای حل می شود. طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازیافت تایر به عنوان مطالعه موردی، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیل شده اند.

کلمات کلیدی

, لجستیک معکوس, توسعه پایدار, تابع مطلوبیت, برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای, بازیافت تایر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032108,
author = {ولیدی, حمیدرضا and دهقانیان, فرزاد},
title = {طراحی شبکه لجستیک معکوس در محیط توسعه پایدار با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای و تابع مطلوبیت},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لجستیک معکوس، توسعه پایدار،تابع مطلوبیت، برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای، بازیافت تایر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی شبکه لجستیک معکوس در محیط توسعه پایدار با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای و تابع مطلوبیت
%A ولیدی, حمیدرضا
%A دهقانیان, فرزاد
%J پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
%D 2012

[Download]