مشکوه, دوره (31), شماره (115), سال (2012-9) , صفحات (46-62)

عنوان : ( روش تفسیر کیوان قزوینی و دیدگاه های او در علوم قرآنی )

نویسندگان: محسن رجبی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیخ عباسعلی کیوان قزوینی(1317-1240 ش) مولف سه دوره تفسیر است. تفسیر کیوان برایند و بازتاب سه محور و گرایش مهم زندگی اوست: 1- اصلاح رویکردها در فهم قرآن با هدف ساماندهی به مشکلات مردم جهان، با راهبرد تقریب مذاهب و ادیان توحیدی 2- سلوک عرفانی برای تهذیب اخلاق و شناخت عرفانی قرآن همراه بازاندیشی در میراث و سنت صوفیان و عارفان 3- مراوده با مردم و تعیم آسان معارف قرآنی به آنان به دور از هرگونه تعصب مذهبی. از مهم ترین ویژگی ه8ای روش تفسیری می توان به تبیین قرآن با مدلول لفظی قرآن با درنظر گرفتن همهم وجوه معنایی لغات، شقوق گوناگون صرفی و نحوی، جایگاه کلمات و تناسب و پیوند آنها با یکدیگر وبی اعتمادی به برخی روایات به علت احتمال جعلی بودن یا خاص و محدود بودن مخاطب و مفهوم آنها اشاره کرد. از این رو، گاهی آرای فقهی، تفسیری و علوم قرآنی او جدید و شگفت می نماید.

کلمات کلیدی

, تفاسیر عرفانی, روش های تفسیری, تصوف, کیوان قزوینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032109,
author = {رجبی, محسن and رستمی, محمدحسن},
title = {روش تفسیر کیوان قزوینی و دیدگاه های او در علوم قرآنی},
journal = {مشکوه},
year = {2012},
volume = {31},
number = {115},
month = {September},
issn = {1683-8033},
pages = {46--62},
numpages = {16},
keywords = {تفاسیر عرفانی، روش های تفسیری، تصوف، کیوان قزوینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش تفسیر کیوان قزوینی و دیدگاه های او در علوم قرآنی
%A رجبی, محسن
%A رستمی, محمدحسن
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2012

[Download]