تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (40), شماره (4), سال (2008-2) , صفحات (91-114)

عنوان : Generative approach ( and some other approaches driven from Generative grammar) to lexicon and lexical entries and its comparison to lexical entries in some English-Persian dictionaries ( رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی )

نویسندگان: شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به نحوه نگرش دستور زایشی و همچنین برخی دستورهای منشعب از دستور زایشی به واژه و مدخل های واژگانی ،از آغاز شکل گیری تا دهه نود میلادی، پرداخته شده است. دستور زایشی بیشتر به یک نظریه نحو- محور معروف است و ممکن است سایر جنبه های زبانی که در این نظریه مورد توجه قرار گرفته انداز دیده ها مخفی مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. این مقاله نشان می دهد که اهمیت واژه و مدخل های واژگانی در نظریه زایشی همپای دیگر نظریه هااز دهه پنجاه میلادی تا اواخر دهه نود به مرور رو به ازدیاد بوده است . شاید بتوان ادعا کرد که در حال حاضر اطلاعاتی که در صورتهای متأخرتر نظریه زایشی و برخی رویکردهای منشعب از آن در مدخل های واژگانی ارائه می شود کامل ترین اطلاعاتی است که می توان در مدخل های واژگانی لحاظ کرد. در ادامه مقاله با بررسی یک مدخل واژگانی در سه فرهنگ لغت دو زبانه انگلیسی –فارسی نشان داده شده که در این فرهنگها اطلاعات متفاوتی، چه به لحاظ کمیت و چه کیفیت، در مدخل های واژگانی ارائه شده که در عین حال حتی در کاملترین فرهنگ نیز این میزان اطلاعات کمتر از اطلاعاتی است که در صورتهای متأخرتر دستور زایشی و برخی رویکردهای منشعب از آن برای مدخل های واژگانی در نظر گرفته شده است. نتیجه گیری این مقاله چنین است: باوجودآن که به دلیل محدودیت فضای فرهنگ های غیر الکترونیکی و فراوانی وحجم زیاد مدخل های واژگانی در نظریه های فوق الذکر، ممکن است امکان ارائه مدخل های واژگانی به صورتی که در این نظریه ها آمده وجود نداشته باشد اما این بدان معنا نیست که با الهام از این نظریه ها نمی توان به غنای مدخل های واژگانی در فرهنگهای لغت افزود. بنابراین راه گرچه دشوار اما پیمودنی است.

کلمات کلیدی

, مدخل واژگانی, شاخص, مشخصه, ارزش, وراثت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103211,
author = {شریفی, شهلا},
title = {Generative approach ( and some other approaches driven from Generative grammar) to lexicon and lexical entries and its comparison to lexical entries in some English-Persian dictionaries},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {40},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-1596},
pages = {91--114},
numpages = {23},
keywords = {مدخل واژگانی- شاخص- مشخصه- ارزش-وراثت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Generative approach ( and some other approaches driven from Generative grammar) to lexicon and lexical entries and its comparison to lexical entries in some English-Persian dictionaries
%A شریفی, شهلا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]