طب جانباز, دوره (4), شماره (13), سال (2011-12) , صفحات (31-37)

عنوان : ( بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس )

نویسندگان: علی اکبر هاشمی جواهری , ناصر محمد رحیمی , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت جسمانی در آب بر عزت نفس مردان سالمند انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد، 40 مرد سالمند 73-60 ساله بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان رضوی بطور تصادفی و همگن به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ارزیابی عزت نفس آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه مقیاس اندازه گیری عزت نفس رزنبرگ، قبل و بعد از مطالعه انجام گرفت. گروه تجربی به مدت 8 هفته برنامه طراحی شده تمرین در آب را انجام دادند.برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون، از آزمون های t در سطح احتمال 0.05 استفاده شد. یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان گروه تجربی و کنترل در این پژوهش به ترتیب 66.77±3.29 و 67.16±3.11 سال بود. بیشترین درصد (%67.4) از شرکت کنندگان بودند. و افراد مجرد، متاهل و مطلقه به ترتیب با 15.1، 6.4 و 11.1 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. 27.8 درصد سالمندان شرکت کننده فاقد فرزند بودند. به طوری که تعداد معدودی از سالمندان دارای بیش از 4 فرزند بودند. میانگین تعداد فرزندان آزمودنی ها 4.77±2.29 بود. بر اساس یافته های بدست آمده، تفاوت معناداری در پیش آزمون دو گروه در نتایج تست عزت نفس مشاهده نشد (p=0.360) در صورتیکه در پس آزمون، این تفاوت معنادار بوده و آزمودنی های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل امتیاز بهتری را کسب کردند (p=0.001). همچنین نتایج بدست آمده از آزمون t همبسته، بیانگر تفاوت معنادار بین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در تست عزت نفس بود (p<0.001). اما در گروه کنترل هیچ تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون نمرات تست عزت نفس مشاهده نشد (p=0.083). نتیجه گیری: از آنجایی که عزت نفس به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای روحی-روانی افراد سالمند مطرح می باشد، و نتایج، نقش فعالیت جسمانی در آب را در بهبود عزت نفس مردان سالمند، تایید می کند. لذا انجام این گونه فعالیت ها در آب به عنوان یک محیط امن و بی خطر برای ارتقا سلامت سالمندان توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, مردان سالمند, فعالیت جسمانی در آب, عزت نفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032119,
author = {هاشمی جواهری, علی اکبر and محمد رحیمی, ناصر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس},
journal = {طب جانباز},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {December},
issn = {2008-2622},
pages = {31--37},
numpages = {6},
keywords = {مردان سالمند، فعالیت جسمانی در آب، عزت نفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A محمد رحیمی, ناصر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J طب جانباز
%@ 2008-2622
%D 2011

[Download]