طب جانباز, دوره (4), شماره (14), سال (2012-3) , صفحات (34-40)

عنوان : ( بررسی شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و درصد چربی بدن (PBF%) در جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علی اکبر هاشمی جواهری , مهدی صابری , ناصر محمد رحیمی , مینا خدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: افزایش درصد چربی در بدن یکی از شایع ترین عوامل خطرزای بیماری های مهم و معضل مهم تغذیه ای، به عنوان یک عامل مستقل سبب افزایش خطر مرگ و میر می شود. شاخص توده بدن ((BMI، درصد چربی ((%PBF و نسبت دور کمر به محیط لگن ((WHR نیز ابزاری برای نشان دادن وضعیت وزن بالغین می باشد که بعنوان یک شاخص ساده میزان چربی بدن یا چاقی عمومی بکار می رود. امروزه کم تحرکی افراد جامعه باعث بسیاری از بیماری ها در آن ها شده است که در این بین جانبازان شیمیایی نیز به دلیل ترس از مشکلات تنفسی و نیز بیماری های همراه، فعالیت فیزیکی کمتری داشته که این مساله با افزایش احتمال چاقی همراه است. هدف: با توجه به شرایط ویژه جانبازان شیمیایی، این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص توده بدن ((BMI، درصد چربی (PBF%) و نسبت دور کمر به محیط لگن (WHR) جانبازان شیمیایی خراسان رضوی بود، تا وضعیت فعلی جسمانی این افراد مورد بررسی قرارگیرد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی- توصیفی انجام شد. بدین منظور، 88 نفر از جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی با میانگین سنی 45.48±28.8 سال که جزء گروه جانبازان شیمیایی شدید محسوب می شدند، مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه اطلاعات مربوط به ترکیب بدن شامل وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به دور لگن، آزمودنی ها با استفاده از دستگاه آنالیز ترکیب بدن (Body composition) ارزیابی شد و خروجی اطلاعات که در فرم های خاص این دستگاه ارائه گردید، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدن، درصد چربی و نسبت دور کمر به لگن در کل افراد مورد مطالعه به ترتیب 25.5±4.10، 28.2±7.1، 92.2±5.14 بود علاوه بر این شاخص توده بدن، درصد چربی و نسبت دور کمر به لگن به ترتیب در 9 نفر (10.2%)، 0 (0%)، 7 نفر (7.95%) در حد زیر نرمال، 29 نفر (32.9%)، 6 نفر (2.38%)، 35 نفر (39.77%) در حد نرمال و 50 نفر (56.8%)، 82 نفر (97.61%)، 46 نفر (52.27%) در حد بسیار چاق بودند. بحث: این تحقیق نشان دهنده میزان چاقی زیاد در جانبازان شیمیایی بود که به لحاظ اهمیت این موضوع و عوارض اضافه وزن مفرط به نظر می رسد که تعدیل شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به دور لگن و درصد چربی بدن در این گروه خاص باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه به اداره تربیت بدنی بنیاد شهید و ایثارگران در خصوص استفاده از برنامه ریزی های مدون و ویژه فعالیت های بدنی و ورزشی توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, جانبازان شیمیایی, شاخص توده بدن, درصد چربی, نسبت دور کمر به محیط لگن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032121,
author = {هاشمی جواهری, علی اکبر and صابری, مهدی and محمد رحیمی, ناصر and خدائی, مینا},
title = {بررسی شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و درصد چربی بدن (PBF%) در جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی},
journal = {طب جانباز},
year = {2012},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {2008-2622},
pages = {34--40},
numpages = {6},
keywords = {جانبازان شیمیایی، شاخص توده بدن، درصد چربی، نسبت دور کمر به محیط لگن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و درصد چربی بدن (PBF%) در جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A صابری, مهدی
%A محمد رحیمی, ناصر
%A خدائی, مینا
%J طب جانباز
%@ 2008-2622
%D 2012

[Download]