دانشگاه علوم پزشکی زابل, دوره (3), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (67-78)

عنوان : ( بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند )

نویسندگان: علی اکبر هاشمی جواهری , ناصر محمد رحیمی , محمد سید احمدی , فهیمی کیوانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: از آنجایی که سطح کیفی زندگی در سنین بالا به دلایل متعددی از جمله عدم فعالیت و کم تحرکی، کاهش می یابد، کاربرد صحیح برنامه های ورزشی، می تواند پیشرفت قابل توجهی در کیفیت زندگی سالمندان ایجاد کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی سالمندان است. مواد و روشها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی است و جامعه پژوهش را کلیه بازنشستگان مرد سالمند آموزش و پرورش شهر مشهد تشکیل می داد. نمونه های این تحقیق 36 مرد سالمند 70-62 ساله تشکیل می دادند که داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به طور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی (18n=) و کنترل (18n=) تقسیم شدند. گروه تجربی در یک برنامه ورزشی 8 هفته ای تمرینات در آب (هفته ای سه جلسه و هر جلسه 40 دقیقه) شرکت کردند و گروه کنترل نیز به برنامه های عادی روزانه خود ادامه دادند. سطح کیفیت زندگی کلیه آزمودنی ها، قبل و در پایان دوره بوسیله پرسشنامه 31 سوالی کیفیت زندگی لیپاد ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین وانحراف معیار) ،آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون t وابسته از طریق نرم افزار 13-spss در سطح معناداری(05/ 0α≤) انجام گرفت. یافته ها: نتایج، اختلاف معناداری را در میانگین کلی کیفیت زندگی گروه تجربی قبل و بعد از دوره(33/3±05/30 و 67/2±00/38) نشان داد(05/0P<). همچنین میانگین امتیاز کیفیت زندگی بعد از دوره نسبت به قبل از آن، در ابعاد فیزیکی، خود مراقبتی، افسردگی و اضطراب، عملکرد اجتماعی، عملکرد جنسی و رضایت از زندگی در گروه تجربی افزایش یافت (05/0P<) اما بین بعد فعالیت شناختی گروه تجربی و کلیه ابعاد مورد مطالعه کیفیت زندگی و کیفیت کلی زندگی گروه کنترل (در پیش آزمون و پس آزمون) هیچ تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده از این تحقیق، می توان نتیجه گیری کرد که با بکارگیری برنامه ورزشی منظم و مداوم در آب که دارای پذیرش خوب از سوی این گروه سنی است، سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در این افراد افزایش داد و باعث استقلال بیشتر سالمندان در انجام کارهای روزانه شد.

کلمات کلیدی

, مردان سالمند, ورزش, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032125,
author = {هاشمی جواهری, علی اکبر and ناصر محمد رحیمی and محمد سید احمدی and فهیمی کیوانلو},
title = {بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زابل},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7837},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {مردان سالمند، ورزش، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ناصر محمد رحیمی
%A محمد سید احمدی
%A فهیمی کیوانلو
%J دانشگاه علوم پزشکی زابل
%@ 2008-7837
%D 2012

[Download]