هوش محاسباتی در مهندسی برق, دوره (2), شماره (3), سال (2012-1) , صفحات (1-11)

عنوان : ( استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی ها و قوانین در منطق Order-Sorted )

نویسندگان: ملیحه امینی , محمود نقیب زاده , سید هاشم محتشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عاملهای هوشمند بعنوان وسایل برجستهای در راستای تحقق بخشیدن به نگرش وب معنایی در نظر گرفته میشوند. این عاملها با یکپارچهسازی آنتولوژیها و قوانین در وب معنایی، میتوانند با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. اما یک مشکل اساسی، نبود امکان استنتاج توزیعشده کارا برای یکپارچهسازی آنتولوژیها و قوانین در چندین پایگاه دانش است. روشهای ارائه شده برای استنتاج توزیعشده، اغلب بسیار زمانبر و حافظهبر بوده و منجر به استنتاج کامل و دقیقی نمیشوند. در این مقاله ما برای رفع این مشکل سیستم استنتاج توزیعشدهای را پیشنهاد به ارائه دانش میپردازد. طرح پیشنهادی برای استنتاج توزیع شده از انتشار صفات دائمی و غیردائمی order-sorted میکنیم که بر اساس منطق معتبر بین پایگاههای دانش استفاده میکند. همچنین با در نظر گرفتن زمان و موقعیت صفات جهت استنتاج، صفات غیردائمی معتبر بلا استفاده نمیمانند و از آنها در زمان و موقعیت معتبرشان جهت استنتاج توزیعشده استفاده میشود. بنابراین، علاوه بر استنتاج کامل، دانش بدست آمده در پایگاههای دانش توزیعشده بطور کامل در نظر گرفته شده و استنتاج توزیعشدهای با کارایی بالا، دقیق و بدون از دست دادن دانش خواهیم داشت.

کلمات کلیدی

, آنتولوژی ها و قوانین؛ استنتاج توزیع شده؛ دائمی بودن ویژگی؛ منطق order, sorted
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032126,
author = {ملیحه امینی and نقیب زاده, محمود and سید هاشم محتشمی},
title = {استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی ها و قوانین در منطق Order-Sorted},
journal = {هوش محاسباتی در مهندسی برق},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {January},
issn = {2251-6530},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {آنتولوژی ها و قوانین؛ استنتاج توزیع شده؛ دائمی بودن ویژگی؛ منطق order-sorted},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی ها و قوانین در منطق Order-Sorted
%A ملیحه امینی
%A نقیب زاده, محمود
%A سید هاشم محتشمی
%J هوش محاسباتی در مهندسی برق
%@ 2251-6530
%D 2012

[Download]