علوم آماری ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (41-60)

عنوان : ( برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب )

نویسندگان: مسعود عجمی بختیاروند , وحید فکور , سارا جمهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چنانچه در نمونه گیری، داده ها با احتمالی متناسب با اندازه انتخاب شوند، داده های حاصل را در طول-اریب نامند. برآورد ناپارامتری تابع چگالی با استفاده از داده های در طول-اریب، مشکلتر از سایر حالات است. یکی از برآوردگرهای معروف در این زمینه توسط جونز (1991) معرفی شده است. در این مقاله ابتدا پارامتر پهنای باند این برآوردگر با رهیافت بیزی برآورد می شود. سپس سازگاری قوی آن با به کار بردن پهنای باند برآورد شده به روش بیزی اثبات می شود. در انتها با مطالعه شبیه سازی به مقایسه عملکرد روش بیزی و اعتبارسنجی متقابل در برآورد پهنای باند پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, برآوردگر هسته ای چگالی, پهنای نوار, داده های در طول اریب, روش اعتبار سنجی متقابل کمترین توانهای دوم, هسته گاوسی وارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032128,
author = {عجمی بختیاروند, مسعود and فکور, وحید and سارا جمهوری},
title = {برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {41--60},
numpages = {19},
keywords = {برآوردگر هسته ای چگالی، پهنای نوار، داده های در طول اریب، روش اعتبار سنجی متقابل کمترین توانهای دوم، هسته گاوسی وارون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب
%A عجمی بختیاروند, مسعود
%A فکور, وحید
%A سارا جمهوری
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2011

[Download]