هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد )

نویسندگان: کاوه رحیمی , حمیدرضا کازرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات حفاظتی آب انار بر قلب ایزوله موش صحرایی متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد بود. در این راستا، قلب 45 سر موش صحرایی نژاد ویستار در گروه 9 تایی توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر آب انار بر همودینامیک قلب‌های ایزوله که ایسکمی عمومی (30 دقیقه) و پرفوزیون مجدد (120 دقیقه) را تجربه کرده بودند، بررسی گردید. آب انار بر تعداد ضربان قلب، فشار پرفوزیون کرونر و متوسط فشار داخل بطن تأثیر معنی داری نداشت ولی موجب افزایش معنی‌دار فعالیت مکانیکی (ضربان ‌× ‌فشار داخل بطنی) قلب گردید.

کلمات کلیدی

, انار, ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد, قلب ایزوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032136,
author = {رحیمی, کاوه and کازرانی, حمیدرضا},
title = {اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {انار، ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد، قلب ایزوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد
%A رحیمی, کاوه
%A کازرانی, حمیدرضا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]