مهندسی مکانیک , 2012-02-22

عنوان : ( تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت )

نویسندگان: وحید عظیمی , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی چگالش خود بخودی بخار در یک نازل مادون صوت می پردازد و رفتار این جریان را مورد مطالعه قرار می دهد . ترکیب تئوری های جوانه زایی و رشد قطرات به همراه معادلات یک بعدی دینامیک گاز انتگرال گیری عددی را جهت حل می طلبد . با توجه به انبساط بخار مادون صوت در ناحیه همگرای شیپوره ، مقداری فوق سردی ایجاد می شود که موجب چگالش ناگهانی و تشکیل قطرات قبل از گلوگاه می گردد . با توجه به افزایش تدریجی دمای بخار بعد از گلوگاه شاهد وجود تبخیر قطرات مایع می باشیم .که این پدیده را با توجه به نمودارهای شعاع قطرات و میزان رطوبت می توان نتیجه گرفت . با توجه به اهمیت میزان شعاع قطرات تولیدی ناشی از چگالش بخار در خروجی شیپوره ، یکی از عوامل مؤثر برکنترل این پارامتر ، مقدار عددماخ در گلوگاه شیپوره می باشد که در ادامه بررسی شده است . نتایج تجربی صحت کدتدوین شده را تأیید می نمایند .

کلمات کلیدی

, چگالش خود بخودی , جوانه زایی , انتروپی , مادون صوت .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032162,
author = {عظیمی, وحید and تیمورتاش, علیرضا},
title = {تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت},
booktitle = {مهندسی مکانیک},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {چگالش خود بخودی ، جوانه زایی ، انتروپی ، مادون صوت .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت
%A عظیمی, وحید
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مهندسی مکانیک
%D 2012

[Download]