نخستین همایش علوم بیومولکولی گردو , 2012-11-07

عنوان : ( ارتباط بین بیان ژن CHS و فرایند نموی ریشه زایی در ریزقلمه های گردو )

نویسندگان: منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , کورش وحدتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردو از دسته گیاهانی است که به سختی ریشه زایی می کنند. با این وجود مشاهده شده است که ژنوتیپ های مختلف آن توانایی های متفاوتی را در ریشه زایی از خود نشان می دهند. در مطالعه حاضر، توانایی ریشه زایی ریزقلمه های دو رقم زراعی ‘Sunland’ و ‘Howard’ در شرایط آزمایشگاهی بررسی و مقایسه شد. در ادامه، بیان ژن کالکون سنتاز (CHS) با تکنیک نیمه کمّی RT-PCRدر پایان دوره تکثیر ریزقلمه ها و در طول ریشه زایی آنها در انتهای دوره های القاء، آغاز (پیدایش) و نمو ریشه بررسی شد. مطالعات نشان داد که ارقام ‘Sunland’ و ‘Howard’ با توانایی فاحش در ایجاد ریشه، دارای الگوهای متفاوتی در بیان ژن CHS هستند. این تحقیق مهر تاییدی بر تنظیمات نموی بیان ژن CHS در طول ریشه زایی درون آزمایشگاهی ریزقلمه های گردو زد.

کلمات کلیدی

, Juglans regia, کشت درون شیشه, ژن کالکون سنتاز, ریشه زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032166,
author = {چنیانی, منیره and حسن ابراهیم زاده and کورش وحدتی},
title = {ارتباط بین بیان ژن CHS و فرایند نموی ریشه زایی در ریزقلمه های گردو},
booktitle = {نخستین همایش علوم بیومولکولی گردو},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Juglans regia، کشت درون شیشه، ژن کالکون سنتاز، ریشه زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین بیان ژن CHS و فرایند نموی ریشه زایی در ریزقلمه های گردو
%A چنیانی, منیره
%A حسن ابراهیم زاده
%A کورش وحدتی
%J نخستین همایش علوم بیومولکولی گردو
%D 2012

[Download]