حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (370-379)

عنوان : ( شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع کلزای استان خراسان شمالی، طی سال های 1386 و 1387 ، تعداد 40 نمونه خاک و ریشه ازمزارع کلزای استان جمع آوری گردید . پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و ریشه ها، استخراج نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ وتثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، لامهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. پس از بررسیهای میکروسکوپی، اندازه گیریهای لازم انجام و شناسایی گونه ها با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر موجود صورت گرفت. دراین تحقیق 17 گونه نماتد از 12 جنس از زیر راسته هایTylenchina وAphelenchina شناسایی گردید که دو گونهHelicotylenchus egyptiensis و Paratylenchus perlatus برای اولین بار از ایران گزارش میشوند. گونه Helicotylenchus egyptiensis به دلیل داشتن سر مخروطی ناقص با پنج شیار عرضی، کیسه ذخیره اسپرم به صورت اتصالی با محور تخمدان، سطوح جانبی بدن دارای چهار شیار عرضی که شیارهای داخلی در انتهای دم به شکلU وV میباشدو شکل دم و زایده آن از سایر گونه های این جنس متمایز میشود.گونهParatylenchus perlatus با داشتن اندازه کوچک بدن (240-200 میکرومتر )، استایلت بلند( 27-26 میکرومتر) و کیسه ذخیره اسپرم کوچک، گرد و پر از اسپرم از سایر گونه های این جنس متمایز می گردد.

کلمات کلیدی

, نماتدهای انگل گیاهی, کلزا, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032171,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {370--379},
numpages = {9},
keywords = {نماتدهای انگل گیاهی، کلزا، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]