پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (12), شماره (2), سال (2012-6) , صفحات (185-190)

عنوان : ( مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل )

نویسندگان: اسماعیل پاکیزه , غلامحسین خرمّی , مهدی قاسمی فرد , محمد حسینی , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سنتز پودر Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 با دو روش حالت جامد (اکسید مخلوط) و سل-ژل مورد بررسی قرار گرفته است. در روش حالت جامد از اکسیدهای فلزی و در روش سل-ژل از نمک ها و ترکیبات آلی استفاده شد. دمای کلسینه مورد استفاده در روش سل ژل و حالت جامد به ترتیب ٧٠٠ و ٩٥٠ درجه سانتیگراد میباشد. پودرهای حاصل به وسیلة روشهای آنالیز تبدیل فوریة مادون قرمز و پراش پرتوی ایکس مشخصه یابی شدند. اندازة ذرات تهیه شده به روش سل ژل و حالت جامد با استفاده از دادههای الگوی پراش پرتو ایکس و بهکارگیری رابطة شرر به ترتیب ٤٢ و ٣٣٠ نانومتر محاسبه شدند. جهت بررسی و مقایسة خواص اپتیکی پودرهای حاصله، ضرایب شکست و خاموشی، همچنین قسمتهای حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک با استفاده از آنالیز تبدیل فوریة مادون قرمز و به کارگیری روابط کرامرز‐ کرونیگ بهدست آمده اند.

کلمات کلیدی

, تیتانات زیرکونات سرب, سل ژل, حالت جامد, پروسکایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032172,
author = {پاکیزه, اسماعیل and خرمّی, غلامحسین and قاسمی فرد, مهدی and حسینی, محمد and کمپانی, احمد and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2012},
volume = {12},
number = {2},
month = {June},
issn = {1682-6957},
pages = {185--190},
numpages = {5},
keywords = {تیتانات زیرکونات سرب، سل ژل، حالت جامد، پروسکایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل
%A پاکیزه, اسماعیل
%A خرمّی, غلامحسین
%A قاسمی فرد, مهدی
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2012

[Download]