دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (173-183)

عنوان : ( بررسی برخی اثرات اختلال زای دیابت دوران بارداری بر زاده ها در رت )

نویسندگان: قدسیه حاج زاده , موسی الرضا حاج زاده , ناصر مهدوی شهری , زیبا رجائی , سمیه نادری , بهرام بی باک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: فرزندان مادران با دیابت بارداری در معرض خطر بروز برخی از عوارض چنین حاملگی هائی از جمله ماکروزومی، تغییرات مورفولوژیک قلب و عروق بزرگ و نیز کلیه ها قرار دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اختلال زای دیابت بارداری بر زاده ها در رت انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، رتهای ماده باردار از نژاد ویستار به 4 گروه کنترل، دیابتی شده با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg50)، هیپرگلیسمیک با تزریق گلوکز هیپرتونیک (g/kg2) به همراه مدروکسی پروژسترونmg/kg) 3) (GM) و شم تقسیم بندی شدند. وزن بدن و نیز وزن ارگانها شامل قلب و کلیه ها در زاده های 1روزه اندازه گیری شد. همچنین بر روی برخی زاده ها مطالعات بافت شناسی شامل اندازه گیری حجم کل قلب، حفرات بطنها، قشر کلیه و نیز شمارش تعداد کل گلومرولها در هر کلیه صورت گرفت. یافته ها: وزن بدن زاده ها در گروه استرپتوزوتوسین بطور معنی‌داری بالاتر از کنترل (001 /0 P<)، شم (05/0 (P< و نیز گروه GM بود (001/0< P). وزن بدن زاده ها در گروهGM کاهش معنی‌داری را نسبت به شم نشان داد (01/0P<). وزن کلیه ها در گروه GM بطور معنی‌داری کمتر از شم بود (05/0P<). در مطالعات بافت شناسی بر روی قلب و کلیه تفاوت معنی‌داری بین گروه ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: تجویز گلوکز و مدروکسی پروژسترون به رتهای باردار مدلی مناسب برای مطالعه GDM انسانی است و ایجاد دیابت و یا هیپرگلیسمی در رت های باردار موجب تغییراتی در وزن بدن و برخی از ارگانها می شود اما منجر به تغییرات ساختمانی در بافتهای مختلف نمی گردد. ________________________________________

کلمات کلیدی

, دیابت حاملگی, حاملگی دیابتی, نوزادان, مدروکسی پروژسترون, هیپرگلیسمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032190,
author = {قدسیه حاج زاده and موسی الرضا حاج زاده and مهدوی شهری, ناصر and زیبا رجائی and سمیه نادری and بهرام بی باک},
title = {بررسی برخی اثرات اختلال زای دیابت دوران بارداری بر زاده ها در رت},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8698},
pages = {173--183},
numpages = {10},
keywords = {دیابت حاملگی، حاملگی دیابتی، نوزادان، مدروکسی پروژسترون، هیپرگلیسمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی اثرات اختلال زای دیابت دوران بارداری بر زاده ها در رت
%A قدسیه حاج زاده
%A موسی الرضا حاج زاده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A زیبا رجائی
%A سمیه نادری
%A بهرام بی باک
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2012

[Download]