پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (181-196)

عنوان : ( بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان بود. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 403 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید (1990)، با آلفای 80/0 و پرسشنامه مثلث شناختی بکام، لبر، واتکینز، بویر و کوک (1986)، با آلفای 81/0 برای نگرش به خود، 91/0 به دنیا و 93/0 نسبت به آینده، را تکمیل نمودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل همگنی نشان داد که بین سبک دلبستگی ناایمن ـ اضطرابی و مثلث شناختی منفی همبستگی و همگنی یا رابطه مثبت و بین سبک دلبستگی ایمن (وابسته، نزدیک) و مثلث شناختی منفی همبستگی و همگنی یا رابطه منفی وجود دارد. به علاوه، بین سبک‌های دلبستگی دختران و پسران دانشجو و نگرش آنها در کل و نسبت به خود تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد، اما در نگرش نسبت به دنیا/ دیگران و آینده این تفاوت معنی‌دار بود. سبک دلبستگی ناایمن ـ اضطرابی با نگرش منفی نسبت به خود، دنیا/ دیگران و آینده، دارای همبستگی و همگنی مثبت و سبک دلبستگی ایمن با نگرش منفی نسبت به خود، دنیا/ و آینده دارای همبستگی و همگنی منفی است. از این‌رو، احتمال می‌رود سبک دلبستگی ایمن با شناخت‌های کارآمد و سبک دلبستگی ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد رابطه داشته و به طبع آن بر روابط بین فردی، موفقیت تحصیلی، سلامت روان و کیفیت زندگی دانشجویان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه‌ها: دلبستگی ایمن ـ ناایمن, شناخت‌های ناکارآمد, دانشجویان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032200,
author = {کیمیایی, سیدعلی and گرجیان مهلبانی, حسن},
title = {بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {181--196},
numpages = {15},
keywords = {کلید واژه‌ها: دلبستگی ایمن ـ ناایمن، شناخت‌های ناکارآمد، دانشجویان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A گرجیان مهلبانی, حسن
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2012

[Download]