پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثرات استفاده از پوسته پسته و مکمل پلیاتیلن گلایکول قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر، متابولیتهای چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن 3 با سه تکرار در هر تیمار استفاده شد. آزمایش × بود. بدین منظور از 9 رأس بز شیری سانن در قالب یک طرح مربع لاتین 3 در سه دوره 21 روزه با 14 روز عادت پذیری و 7 روز نمونهگیری انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل : 1) شاهد (بدون بر اساس ماده خشک جیره بود. دادهها PEG % 30 % پوسته پسته + 1 ( 30 % پوسته پسته به جای یونجه و 3 ( پوسته پسته) 2 9 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که / ویرایش 1 SAS برنامه آماری (Mixed) با استفاده از رویه خوراک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنیداری نداشت. قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام با افزایش تانن در تولید و ترکیبات شیر تحت تأثیر .(P<0/ در تیمار 3 افزایش یافت ( 05 PEG تیمار 2 به طور معنیداری کاهش و با افزودن در تیمارهای دارای پوسته پسته VLDL و LDL ،HDL ، تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. غلظتتریگلیسیرید، کلسترول غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع .(P<0/ نسبت به شاهد بیشتر بود که این افزایش فقط درمورد تریگلیسیرید معنیدار بود ( 05 استفاده از پوسته پسته سبب افزایش واکسنیک اسید، رومنیک اسید .(P<0/ با افزایش تانن به طور معنیداری افزایش یافت ( 05 در شیر شد. SFA و کاهش PUFA و میزان

کلمات کلیدی

, تانن, پروفیل اسیدهای چرب شیر, عملکرد , بزهای شیری سانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032213,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تانن- پروفیل اسیدهای چرب شیر- عملکرد - بزهای شیری سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]