پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تأثیر تیمارهای محلول 4 درصد اوره، محلول 4 درصد سود، پرتوگاما به میزان 10 کیلوگری و پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی پوسته پسته در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. میزان گاز تولیدی، (PEG) قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، تحت تأثیر تیمارهای اوره، سود و پرتو به طور معنی داری در مقایسه با تیمار کنترل کاهش پیدا بیشترین میزان گاز .(P<0/ اما میزان الحاق نیتروژن- 15 تنها بوسیله تیمارهای سود، اوره و پرتو کاهش یافت ( 05 .(P<0/ کرد ( 05 مشاهده شد و کمترین مقدار آن ها در تیمار سود 4 PEG تولیدی، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و الحاق نیتروژن- 15 در تیمار PEG راندمان سنتز پروتئین میکروبی تحت تأثیر تیمار سود به طور معنی دار افزایش و تحت تأثیر تیمار .(P<0/ درصد بود ( 05 .(P<0/ کاهش یافت ( 0

کلمات کلیدی

, پوسته پسته , سنتز پروتئین میکروبی , شرایط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032216,
author = {قاسمی, سمانه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and وکیلی, سیدعلیرضا and طهماسبی, عبدالمنصور and بهگر, مهدی},
title = {اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوسته پسته - سنتز پروتئین میکروبی - شرایط آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی
%A قاسمی, سمانه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A بهگر, مهدی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]