پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه )

نویسندگان: سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , شاهرخ قوتی رودسری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر تغذیه پوسته پسته به جای یونجه بر جمعیت باکتری های تجزیه کننده سلولز در مایع شکمبه گوسفندان بلوچی 40/1 ± 1/8 ، در قالب طرح مربع لاتین (kg) بررسی شد. از 6 رأس گوسفند بلوچی دارای فیستولای شکمبه ای با میانگین وزنی 50 درصد از یونجه در جیره - چرخشی در 3 دوره 21 روزه استفاده شد. سه تیمار آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره کنترل، 2 .(HPH) 100 -3 درصد از یونجه در جیره شاهد با پوست پسته جایگزین شد ،(LPH) شاهد با پوست پسته جایگزین شد 6 گرم مکمل ویتامینی و / جیره پایه شامل، 400 گرم یونجه، 200 گرم کاه گندم و 168 گرم دانه جو، 24 گرم کنجاله تخم پنبه، 4 Real Time PCR نمونه های مایع شکمبه و انجام DNA 1 گرم نمک بود. جمعیت باکتریایی بوسیله استخراج / مواد معدنی و 6 اندازه گیری شدند. با افزایش مقدار پوست پسته در جیره جمعیت کل باکتری ها، باکتری های فیبروباکترسوکسینوژنز و در عین حال پوست پسته تأثیری بر جمعیت رومینوکوکوس .(P<0/ رومینوکوکوس آلبوس موجود درشکمبه کاهش یافت ( 01 فلاووفیسنز موجود در شکمبه نداشت.

کلمات کلیدی

, پوسته پسته , جمعیت میکروبی , تانن , گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032217,
author = {قاسمی, سمانه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and وکیلی, سیدعلیرضا and طهماسبی, عبدالمنصور and بهگر, مهدی and قوتی رودسری, شاهرخ},
title = {تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوسته پسته - جمعیت میکروبی - تانن - گوسفند بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه
%A قاسمی, سمانه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A بهگر, مهدی
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]