تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-7) , صفحات (81-95)

عنوان : ( بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های DR4، NR11، SOR1، STR1، ZR5 SM و Skh یولاف وحشی به تنش یخ زدگی آزمایشی در سال 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. از بین ژنوتیپ های مذکور، دو ژنوتیپSkh (خوزستان) و SM (مشهد)، ژنوتیپ های حساس به علف کش و در سایر ژنوتیپ ها مقاومت به علف کش در آن ها گزارش شده است. در این آزمایش ژنوتیپ های یولاف وحشی در معرض هفت دمای یخ زدگی 3- ، 6- ، 9- ، 12- ، 15- ، 18- و 21- درجه سانتی گراد قرار گرفتند. گیاهان تا مرحله 3 تا 4 برگی در محیط طبیعی نگهداری شده و پس از گذرانیدن دوره خوسرمایی ، با استفاده از فریز ترموگرادیان ، تحت تیمارهای یخ زدگی قرار گرفتند. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی ژنوتیپ های یولاف وحشی مورد مطالعه، با استفاده ازآزمون نشت الکترولیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس دمای کشنده 50 درصد نمونه ها (LT50el ) بر اساس درصد نشت الکترولیت ها و دمای کاهنده50 درصد وزن خشک گیاهان (RDMT50) در پایان دوره بازیافت (سه هفته بعد از اعمال تیمار یخ زدگی) تعیین گردید. نتایج نشان داد که اثرات دماهای یخ زدگی تاثیر معنی داری (P≤0.01) بر درصد نشت الکترولیت و دمای لازم برای 50 درصد نشت الکترولیت (LT50el) ژنوتیپ های یولاف وحشی داشت. ژنوتیپ های یولاف وحشی از نظر نشت الکترولیت ها اختلاف معنی داری (P≤0.01) با هم داشتند. بر اساس نتایج آزمایش،کاهش دما به کمتر از 9- درجه سانتی گراد سبب افزایش معنی دار میزان نشت الکترولیت ها در کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی شد. در بین ژنوتیپ های یولاف وحشی ، ژنوتیپ SM بیشترین و ژنوتیپ Skh،کمترین تحمل به سرما را از نظر میزان LT50el و RDMT50 نشان دادند.نتایج این آزمایش ضمن اینکه نشان از اختلاف در تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های یولاف وحشی با منشا جغرافیایی مختلف دارند، نشان داد که مقاومت به علف کش در علف های هرز می تواند منجر به تغییر بعضی دیگر از خصوصیات آنها از جمله تحمل به سرما شود، بطوریکه بر اساس نتایج حاصل ، ژنوتیپ های مقاوم به علف کش یولاف وحشی (DR4 NR11, SOR1, STR1, ZR5) در مقایسه با ژنوتیپ حساس به علف کش خوزستان (Skh) از LT50el بیشتری برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, دمای کشنده 50 درصد نشت الکترولیت ها, دماهای یخ زدگی, مقاومت به علف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032221,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and نظامی, احمد and عباسیان, عباس and حیدری, مجید},
title = {بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-7604},
pages = {81--95},
numpages = {14},
keywords = {دمای کشنده 50 درصد نشت الکترولیت ها، دماهای یخ زدگی، مقاومت به علف کش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نظامی, احمد
%A عباسیان, عباس
%A حیدری, مجید
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2012

[Download]