جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (44), شماره (89), سال (2013-2) , صفحات (75-98)

عنوان : ( سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غزالی با استناد و نقض برخی از دیدگاه‌های حکما در باب صانع بودن خداوند اصل سنخیت میان خدای متعال و مخلوقات را نقض می‌کند، زیرا وی معتقد است بر اساس این استدلال‌ها و تحلیلی که وی از علیت و ضرورت علی مطرح می‌کند عالم نمی‌تواند ساخته خدا باشد. وی این امتناع را از جهت فعل، فاعل و جهت مشترک بین فعل و فاعل مورد بررسی قرار می‌دهد. در دیدگاه ابن‌سینا نیز با توجه به این‌که استدلال وی بر قاعده الواحد مبتنی بر اصل سنخیت است می‌توان گفت که او این اصل را به عنوان قاعده عقلی در ضمن قاعده الواحد می‌پذیرد، اما با توجه به دیدگاه وی درباره تباین وجودات نمی‌توان وی را قائل به سنخیت میان خالق و مخلوق دانست.

کلمات کلیدی

, الواحد, سنخیت, علت و معلول, ابن سینا, غزالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032231,
author = {حسینی, سیدمرتضی and تکتم مشهدی},
title = {سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2013},
volume = {44},
number = {89},
month = {February},
issn = {2008-9112},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {الواحد، سنخیت، علت و معلول، ابن سینا، غزالی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A تکتم مشهدی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2013

[Download]