همایش ملی مهندسی مواد , 2012-07-12

عنوان : ( تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C )

نویسندگان: آرمان حسین پورکرمانی , جلیل وحدتی خاکی , مریم السادات مرعشی , محسن محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، امکان احیاء مکانوشیمیایی پودر اکسید تنگستن بوسیله عنصر روی، و تولید پودر کارباید تنگستنمورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مخلوط پودرهای اکسید تنگستن، روی، و گرافیت در زمان های مختلف آسیاکاری شدند. فلز روی که نقش عامل احیاء کننده را بازی می کند پس از آسیاکاری با انجام یک اسیدشویی موفق اسید شویی از سیستم حذف شد. به بر روی نمونه های آسیاکاری شده و (XRD) منظور شناسایی فازهای تشکیل شده در طولآسیاکاری آزمایش پراش اشعه ایکس و (SEM) اسید شویی شده انجام شد. مرفولوژی و اندازه ذرات پودر سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که واکنش های احیاء و تشکیل کاربید به صورت (TEM) میکروسکوپ الکترونی عبوری تدریجی با افزایش زمان آسیاکاری تا 36 ساعت تکمیل می شوند.

کلمات کلیدی

میکروسکوپ الکترونی ؛ (SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی ؛ (XRD) X سنتز مکانوشیمیایی؛تفرق اشعه ی ؛ (WC) کلمات کلیدی :کارباید تنگستن (TEM) عبوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032236,
author = {حسین پورکرمانی, آرمان and وحدتی خاکی, جلیل and مرعشی, مریم السادات and محسن محمدی},
title = {تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مواد},
year = {2012},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {میکروسکوپ الکترونی ؛ (SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی ؛ (XRD) X سنتز مکانوشیمیایی؛تفرق اشعه ی ؛ (WC) کلمات کلیدی :کارباید تنگستن (TEM) عبوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C
%A حسین پورکرمانی, آرمان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A مرعشی, مریم السادات
%A محسن محمدی
%J همایش ملی مهندسی مواد
%D 2012

[Download]