تحقیقات دام و طیور, دوره (1), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (35-48)

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی )

نویسندگان: وحید کاردان مقدم , محمد حسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , همایون فرهنگ فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نحوه ذخیره سازی بر ارزش غذایی بقایای زعفران بود. بدین منظور ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای- روده ای بقایای زعفران با استفاده از روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) تعیین شد. در این آزمایش تاثیر نحوه ذخیره سازی بقایای زعفران برداشت شده در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی (خشک کردن در مقابل سیلو کردن) مورد مقایسه قرار گرفت. داده های آزمایشی بر مبنای آزمون T-test و با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد سیلو کردن سبب کاهش کربوهیدرات های محلول در آب و افزایش پروتئین خام شد. سیلو کردن بقایای زعفران تاثیر معنی داری بر غلظت مواد معدنی و ترکیبات فنولی آنها نداشت. بخش سریع تجزیه ماده خشک (a)، تجزیه پذیری موثر ماده خشک، قابلیت هضم شکمبه ای ماده خشک و قابلیت هضم ماده خشک در کل دستگاه گوارش در اثر سیلو کردن تغییر معنی داری نداشت. همچنین تولید گاز حاصل از بخش با پتانسیل تجزیه پذیری (b)، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی تحت تاثیر نحوه ذخیره سازی قرار نگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد نحوه ذخیره سازی بقایای زعفران بر ارزش غذایی آنها تاثیری ندارد با این حال انجام آزمایشات درون تنی در سطح مزرعه برای بررسی کامل تر ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, بقایای زعفران, تولید گاز, سیلو شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032237,
author = {وحید کاردان مقدم and محمد حسن فتحی نسری and ولی زاده, رضا and همایون فرهنگ فر},
title = {تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-1747},
pages = {35--48},
numpages = {13},
keywords = {بقایای زعفران، تولید گاز، سیلو شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی
%A وحید کاردان مقدم
%A محمد حسن فتحی نسری
%A ولی زاده, رضا
%A همایون فرهنگ فر
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2012

[Download]