دانشور پزشکی, دوره (6), شماره (24), سال (2007-7) , صفحات (23-38)

عنوان : The Development of Epistemological Beliefs ( تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روند تحول باورهای دانشجویان درباره ساده بودن دانش، قطعیت دانش، ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیری و سریع دانستن فرایند یادگیری است. لذا، به منظور گردآوری داده ها درباره چهار باور کلی دانشجویان در زمینه ماهیت علم و یادگیری در یک مقطع از زمان از روش پیمایشی به شیوه مقطعی به عنوان روش مرجح استفاده شده است. کلیه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در گروههای آموزشی علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 84-1383 جامعه آماری مورد نظر را تشکیل داده اند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 305 نفر می باشند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1993) استفاده شده است. تحلیل داده های به دست آمده نشان می دهدکه باورهای معرفت شناختی دانشجویان در طول تحصیلات دانشگاهی به طور معنی داری از ساده به پیچیده تغییر نمی کند. بنابراین، بین اعتقاد دانشجویان سالهای اول، دوم، سوم و چهارم راجع به ساده بودن، مطلق بودن، سریع بودن و ذاتی بودن دانش تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین باورهای معرفت شناختی دانشجویان بر حسب جنسیت، تأهل و سهمیه پذیرش در کنکور تفاوت معنی داری وجود ندارد. در عین حال بین باورهای معرفت شناختی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی دار است. به بیان دیگر، بین باورهای معرفت شناختی دانشجویان رشته های الهیات و تربیت بدنی با دانشجویان رشته های علوم تربیتی، ادبیات، و علوم اداری و اقتصادی تفاوت معنی داری وجودارد.

کلمات کلیدی

تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103225,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {The Development of Epistemological Beliefs},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2007},
volume = {6},
number = {24},
month = {July},
issn = {2716-9723},
pages = {23--38},
numpages = {15},
keywords = {تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Development of Epistemological Beliefs
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2007

[Download]